شرح حال اهل جبهه در نماز


محشری به پا شده بود، همه آمده بودند.

همه ملائک و تمامی جن و انس.

قلم­های درخت­ نما به یک دست و مرکب­ های آب­ گون به دستِ دیگر.

مشغولِ نوشتن شدند.

سریع می­نوشتند و بدون وقفه. مدتِ زیادی گذشت.

قلم­ها شکست،.... مرکب­ها تمام شد.... و..... همه خسته شدند ولی...... نتوانستند.

نتوانستند حتی یک رکعتش را به ثبت برسانند.

منبع : وب طلبه کوچولو