مرتبط با : اشعار , ای كشتگان عشق برایم دعا كنید
یعنی نمیشود كه مرا هم صدا كنید

فریاد چشمهای مرا هیچكس ندید
پس یك نگاه محض رضای خدا كنید

ای مردمان رد شده از هفت شهر عشق
رحمی به ساكنین خم كوچه ها كنید

این دستهای خسته خالی دخیلتان
درد مرا به حكم اجابت روا كنید

كوچیده اید زود ،دگر صبرتان كجاست
من میرسم ترا به خدا پا به پا كنید

یك كوله بار حادثه و كوره راه عمر
باید عبور كرد ، برایم دعا كنید.

( برایم دعا كنید )