مرتبط با : مناجات , 

به نام خداى بخشاینده مهربان

 خدایا به سوى تو شكایت آورم از نفسى كه مرا همواره به بدى وادارد و به سوى گناه شتاب دارد و به نافرمانیهایت حریص است و به موجبات خشمت دست درازى كند و مرا به راههایى كه منجر به هلاكت مى شود مى كشاند و بصورت پست ترین نابودشدگان درم آورد .

 بیماریهایش بسیار و آرزویش دراز است .

 اگر شرى به او رسد بى تاب شود و اگر خیرى نصیبش گردد سركشى كند.

 به اسباب بازى و سرگرمیهاى بیهوده بسیار متمایل و از بى خبرى و فراموشى انباشته است .

مرا به سوى گناه شتاب دهد و به نوبت توبه به امروز و فردایم كند .

 خدایا :

به تو شكایت آورم از دشمنى كه گمراهم كند و شیطانى كه مرا از راه بدر برد و سینه ام را پر از وسوسه كرده و تحریكات زهرآگینش قلبم را احاطه كرده و به هوا و هواسم كمك كند و دوستى دنیا را پیش چشمم آرایش دهد و میان من و فرمانبردارى و تقرب به درگاهت حائل گردد .

خدایا :

 پیش تو شكوه آرم از دلى  سخت که بدست وسوسه ها بگردد و به زنگار خودبینى و خوى زشت پوشیده شده ، و از دیده اى كه به هنگام گریه كردن از خوف تو خشك است ولى براى نگریستن به مناظر خوش آیندش خیره و حریص است .

خدایا :

جنبش و نیرویى براى من نیست جز به نیروى تو و راه نجاتى از گرفتاریهاى دنیا ندارم جز نگهدارى تو ، پس از تو مى خواهم به حكمت رسایت و به مشیت جارى و گذرایت كه مرا تنها در معرض جود و بخشش خود درآورى و هدف تیرهاى بلا و آزمایش قرارم ندهى و مرا در پیروزى بر دشمنان یارى كنى و رسوائیها و عیوبم رابپوشانى و از بلا محافظتم كنى و از گناهان نگاهم دارى .


به مهر و رحمتت اى مهربانترین مهربانان

                                                                        (مناجات الشاكین – مناجات خمسه عشر )

                                                              (امام سجاد علیه السلام )