مرتبط با : درس های معنوی , 

 

vدر این جهت امور زیر توصیه می‌شود:

1. تفکر در باره الطاف الهی و این‌که خدای متعال هیچ‌گونه نیازی ندارد و در تدبیرات خود صرفاً خیر بندگان را می‌خواهد.
2. اهتمام به انجام تکالیف الهی و رعایت رضایت الهی در اعمال اختیاری خویش
3. توسل به اولیاء خدا برای رسیدن به مقامات معنوی