یک آسمان برای شما گریه میکنند
حتی کبوتران زمان گریه میکنند
این داستان عشق چه بازی مبهمی است
اینجا همه به رسم سماء گریه میکنند
این آیه های عشق که با صوت دلنشین
بر منبر و خطابه چه غوغا که میکنند
اینجا همه به یاد شهیدان گرفته اند
یک مجلس خدا که در آن گریه میکنند
آیا شود که بر من مسکین نظر کنند
یا با عنایتی ز خدا، نامور کنند
آیا شود به بزم صفا راهی ام دهند
اینجا همه برای شما گریه می کنند