یابن طه، یابن یاسین، یابن نور                کی شود از کعبه بنمائی ظهور

یابن طه ، کی ز یُمن  مقدمت                    میشود چشم عدویت جمله کور

یابن طه، یابن حیدر ، یا حبیب                کن دلم از نور زهرا  غرق نور

یابن طه ، ای  صفای زندگی                     دفعه ای از منزل ما کن عبور

شکر حق با غصه ات خو کرده ام              با غمت دل میشود غرق سرور

کی شود ،  وقت نماز نافله                         نزد تو یابم سحر فیض حضور

التماست  می کنم بهر  دعا                          ای سلیمانا نگاهی کن به مور

من نِیَم آگه چه حالی می شوی                      چون کنی پرونده من را مرور

با تمام وجود می خوانمت ، ای خورشید پنهان.

نه! تو پیدائی ، این منم که در پس گناهانم غایبم.

پس با نور وجودت مرا از تاریکیهای سیاه چـال گناه به سوی نور و رو شنائی هدایت فرما.