آمد رمضان و مقدمش بوسیدم
در رهگذرش طبق طبق گل چیدم
من با چه زبان شکر بگویم که به چشم
یکبار دگر ماه خدا را دیدم


خدایا کمکمان کن که در این ماه رمضان تمرین کنیم
 ترک هرآنچه که درک دوران ظهور را به تأخیر می اندازد.