مرتبط با : آقا و رهنمودها , وقتى كه عزت شامل حال یك انسان، یك فرد یا یك جامعه میشود، مثل یك حصار عمل میكند،
 نفوذ در او، محاصره‌ى او، نابود كردن او براى دشمنان دشوار میشود؛
 انسان را از نفوذ و غلبه‌ى دشمن محفوظ نگه میدارد.
 آن وقت هرچه این عزت را در لایه‌هاى عمیق‌تر وجود فرد و جامعه مشاهده كنیم، تأثیرات این نفوذناپذیرى بیشتر میشود؛ كار به جائى میرسد كه همچنان كه انسان از نفوذ و غلبه‌ى دشمن سیاسى و دشمن اقتصادى محفوظ میماند، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلى، یعنى شیطان هم محفوظ باقى میماند.
 آن كسانى كه عزت ظاهرى دارند، این عزت در دل آنها، در درون آنها، در لایه‌هاى عمیق وجود آنها نیست؛ لذا در مقابل شیطان بى‌دفاعند، نفوذپذیرند.

 در راه پیشرفت، توقف ممنوع است؛
 خودشگفتى ممنوع است؛ غفلت ممنوع است؛ اشرافیگرى ممنوع است؛ لذت‌جوئى ممنوع است؛
به فكر جمع كردن زخارف دنیا افتادن، براى مسئولین ممنوع است. با این ممنوعیتهاست كه میتوانیم به قله برسیم.
 ما داریم در دامنه حركت میكنیم. ما هنوز به قله نرسیده‌ایم؛ با آن فاصله داریم.

متن کامل را از اینجا مطالعه نمایید .